Tag: phanh tay

Quên hạ phanh tay và những nguy hiểm khó lường

Quên hạ phanh tay và những nguy hiểm khó lường

Ngược lại, lúc dừng hoặc đỗ xe, các lái mới thậm chí là nhiều tài già vì sơ xuất mà quên kéo phanh tay. Khi cần số chưa về vị trí N hoặc dừng ở địa hình dốc, xe rất